slide uvod

JUDr. Ján Hamara - notársky úrad Bardejov

JUDr. Ján Hamara - notár, Bardejov - Zmluvy, osvedčenia, exekučné tituly, notárske úschovy - notárska kanceláriaNotársky úrad JUDr. Ján Hamara, so sídlom Bardejov, Dlhý rad 16

Na notárskom úrade Vám ponúkame širokú škálu právnych služieb, ktoré zahŕňajú najmä spisovanie rôznych listín vo forme notárskej zápisníce a to všetky typy zmlúv ako napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o zrušení vecného bremena, zmluva o splnomocnení, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o vstavbe, nadstavbe, prístavbe bytu (nebytového priestoru), zmluva o predaji podniku, zmluva o splynutí, zlúčení alebo rozdelení obchodnej spoločnosti, zmluva o predaji obchodného podielu atď.

Ďalej poskytujeme služby notárskej úschovy (využívanej najmä pri kúpno - predajnej zmluve), pri založení a zmene obchodnej spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo), registráciu záložného práva hnuteľných vecí, registrácia pre poberanie 2% dane z príjmu, osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, osvedčenie o vydržaní vlastnického právaosvedčenie priebehu zasadania poľovníckych združení, pozemkových a urbárskych spoločenstiev, osvedčenie priebehu dobrovoľných dražieb atď.

V neposlednom rade spisovanie listín vo forme notárskej zápisnice ako závet a listina o vydedení. Notár koná a pôsobí v konaní o dedičstve ako poverený súdny komisár.

JUDr. Ján Hamara - notár, Bardejov

 • Obchodný register

 • Kataster nehnuteľností

 • Závety a vydedenie

 • Dedičstvá

  • Predbežné šetrenie

  • Dedičské konanie

  • Obnova dedičského konania

 • Registrácia

  • Registrácia notárskych zápisníc

  • Registrácia osvedčených podpisov

  • Registrácia právnických osôb (2%)

  • Registrácia dobrovoľných dražieb

  • Registrácia závetov

  • Registrácia záložných práv

  • Registrácia listín

 • Úschovy

 • Osvedčovanie

  • Osvedčovanie listín

  • Osvedčovanie podpisov

  • Osvedčovanie priebehu valných zhromaždení

  • Osvedčovanie vyhlásenia o vydržaní

  • Osvedčovanie iných skutočností

 • Zmluvy

 • Založenie spoločnosti

 • Zmeny v spoločnosti

 • Výpis z obchodného registra

 

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie