tmp slide

Všeobecne o notárovi

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení platných právnych predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť 01.01.1993, čím došlo k reprivatizácii notárstiev, notárstvo na Slovensku sa opäť zaradilo ku klasickému tzv. latinskému tipu a notári vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie. Poslaním notára je koncipovať  notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti, účastníci autenticitu verejnej listiny. Notár požíva osobitnú dôveru na území dnešného Slovenska už od 12. storočia. V tom čase vznikali tzv. hodnoverné miesta (loca credibilia), kde vedúcim kancelárie bol notár (notarius). Dnes, štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci - poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu. Každá fyzická a právnická osoba má právo slobodne si vybrať notára (s výnimkou činnosti notára ako súdneho komisára v dedičskom konaní).

Notár:

 • notár je nezávislý nositeľ verejného úradu, ustanovený štátom, aby vykonával činnosť v rozsahu stanovenom zákonom
 • notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom
 • notár pri výkone svojej činnosti postupuje nestranne a nezávisle
 • notár je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi
 • notár pri výkone notárskej činnosti má postavenie verejného činiteľa (§ 128 zákona číslo 300/2005 Z.z. Trestný zákon)
 • vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci
 • notár je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú
 • notár rešpektuje princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti
 • notár hľadá najprimeranejšie prostriedky na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý si klient želá
 • notár je právnym poradcom strán
 • notár je garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov
 • notár počas osvedčovania právne významnej skutočnosti  nesmie zasahovať do deja, ani poskytovať právne rady
 • notár nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi prepismi a dobrými mravmi
 • notár je viazaný mlčanlivosťou a je povinný udržať v tajnosti každú dôvernú informáciu, ktorú získal pri výkone svojho povolania, povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku výkonu notárskeho úradu
 • notár je povinný urobiť opatrenie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu úradných listín a dokladov, ktoré mu boli zverené

 

Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny vyhotovené pri notárskej činnosti sú verejnými listinami.

Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie