tmp slide

Všeobecne o notárovi

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení platných právnych predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť 01.01.1993, čím došlo k reprivatizácii notárstiev, notárstvo na Slovensku sa opäť zaradilo ku klasickému tzv. latinskému tipu a notári vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie. Poslaním notára je koncipovať  notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti, účastníci autenticitu verejnej listiny. Notár požíva osobitnú dôveru na území dnešného Slovenska už od 12. storočia. V tom čase vznikali tzv. hodnoverné miesta (loca credibilia), kde vedúcim kancelárie bol notár (notarius). Dnes, štát deleguje notárovi časť svojej verejnej moci - poskytuje mu právomoc dávať listinám autenticitu. Každá fyzická a právnická osoba má právo slobodne si vybrať notára (s výnimkou činnosti notára ako súdneho komisára v dedičskom konaní).

Notár:

 • notár je nezávislý nositeľ verejného úradu, ustanovený štátom, aby vykonával činnosť v rozsahu stanovenom zákonom
 • notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom
 • notár pri výkone svojej činnosti postupuje nestranne a nezávisle
 • notár je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi
 • notár pri výkone notárskej činnosti má postavenie verejného činiteľa (§ 128 zákona číslo 300/2005 Z.z. Trestný zákon)
 • vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci
 • notár je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú
 • notár rešpektuje princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti
 • notár hľadá najprimeranejšie prostriedky na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý si klient želá
 • notár je právnym poradcom strán
 • notár je garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov
 • notár počas osvedčovania právne významnej skutočnosti  nesmie zasahovať do deja, ani poskytovať právne rady
 • notár nikdy neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi prepismi a dobrými mravmi
 • notár je viazaný mlčanlivosťou a je povinný udržať v tajnosti každú dôvernú informáciu, ktorú získal pri výkone svojho povolania, povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku výkonu notárskeho úradu
 • notár je povinný urobiť opatrenie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu úradných listín a dokladov, ktoré mu boli zverené

 

Listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny vyhotovené pri notárskej činnosti sú verejnými listinami.

Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie