slide poplatky

Poplatky

Podľa zákona za činnosť patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára. Notár je povinný informovať osobu, ktorej poskytuje právnu službu, o jeho odmene ešte pred začatím úkonu právnej služby. Notár môže požadovať primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Platiteľom je ten, kto žiada o vykonanie notárskeho úkonu. Ak žiadajú o vykonanie notárskeho úkonu viacerí, zodpovedajú za zaplatenie odmeny spoločne a nerozdielne.

Najčastejšie príjem notára tvorí kombinácia nižšie uvedených poplatkov a v konkrétnych prípadoch sa konečná suma môže líšiť. Pre zistenie presnej sumy poplatku Vašej konkrétnej veci, preto odporúčame kontaktovať notársky úrad.

Výšku odmeny notára a spôsob jej určenia ustanovuje 31/1993 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods.3 zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č.263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, ustanovuje:

PRVÝ DIEL
ODMENA NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ

Prvý oddiel

§ 1

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.

§ 2

Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len "notársky úkon") je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.

§ 3

Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.

§ 4

(1) Ak ide o zmluvu o výmene vecí, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí § 3 druhá veta.(2) Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.

§ 5

Sadzby odmeny notára podľa § 2 ods.1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.

§ 6

(1) Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár požadovať odmenu po predchádzajúcom upozornení žiadateľa požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 50 %.(2) Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h, patrí notárovi odmena zvýšená o 25 %. Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.(3) Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.

§ 7

Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.

§ 8

(1) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.(2) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.

§ 9

(1) Notár má popri nároku na odmenu aj nárok naa) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času.(2) Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov. 3)

Druhý oddiel

§ 10

zrušený vyhláškou č. 748/2004 Z.z.

DRUHÝ DIEL
Odmena notára za ďalšiu činnosť, odmena správcu dedičstva a odmena
za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín v súvislosti s výkonom notárskej činnostiPrvý oddiel
Odmena notára za ďalšiu činnosť
Odmena notára ako súdneho komisára

§ 11

Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len "súdny komisár") za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené, je 13 eur.

§ 12

(1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.(2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4)(3) Ustanovenie § 4 ods.2 platí obdobne.

§ 13
Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je

z prvých 3 300 eur základu   ..........................................................................

2 %,

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu   .....................................

1 %,

z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu   .....................................

0, 7 %,

z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu   .....................................

0, 4 %,

z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu   ...................................

0, 2 %,

 

najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

§ 14

(1) Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50%, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.(2) Ak bolo v dedičskom konaní činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.

Druhý oddiel
Odmena správcu dedičstva

§ 15

Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len "správca dedičstva"), základom odmeny je všeobecná hodnota poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods.2 platí obdobne.

§ 16

Ak správca dedičstva vykonáva správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.

§ 17

Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50% ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

Tretí oddiel
Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva

§ 18

(1) Ak ďalej nie je uvedené inak, súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok naa) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času.(2) Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov. 3)(4) Notár zisťuje všeobecnú hodnotu majetku na účely odmeny na vlastné náklady. Ak v dôsledku odvolania proti výroku o odmene notára vzniknú ďalšie trovy spojené so zisťovaním všeobecnej hodnoty majetku, notár ich znáša v prípade, ak dokazovaním bola zistená všeobecná hodnota majetku nižšia, ako určil notár.

Štvrtý oddiel
Odmena notára za poskytovanie právnych rád
a spisovanie iných listín v súvislosti
s výkonom notárskej činnosti

§ 18a

Odmena za poskytovanie právnych rád4a) a spisovanie iných listín4b) v súvislosti s výkonom notárskej činnosti je za každú skončenú polhodinu 25 eur, najmenej 15 eur.

TRETÍ DIEL
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 19

(1) Náhrada za stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.(2) Náhrada podľa odseku 1 je 3, 32 eura za každú, aj začatú polhodinu.

§ 20

V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.

§ 21

Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.

§ 22

Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.

§ 23

Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v § 13 sa znižuje o 40%.

§ 23a

(1) Za notárske úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.(2) Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa § 12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.

§ 23b

Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)

§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.Vyhláška č. 209/1994 Z.z. nadobudla účinnosť 1. septembrom 1994.Vyhláška č. 423/2002 Z.z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia t.j. 31. júla 2002 s výnimkou čl. II desiateho bodu položky C bod 3 a položky J, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.Vyhláška č. 607/2002 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2003.Vyhláška č. 748/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Katarína Tóthová v.r.

------------------------------------------------------------------

1) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
2) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb.
3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007.
4a) § 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4b) § 5 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5a) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra.
5b) § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha
k vyhláške č. 31/1993 Z. z.

SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ

ceny sú uvedené bez DPH

Položka A:

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania   osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1.

Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon   okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo   osvedčenie o vyhlásení

 

 

z prvých 3 319, 39 eura základu  

1 %,

 

z presahujúcej sumy až do 16 596, 96 eura základu   

0, 7 %,

 

z presahujúcej sumy až do 33 193, 92 eura základu   

0, 5 %,

 

z presahujúcej sumy až do 99 581, 76 eura základu  

0, 3 %,

 

z presahujúcej sumy až do 663 878, 38 eura základu   

0, 1 %,

 

z presahujúcej sumy až do 1 659 695, 94 eura  

0, 05 %,

 

 

najmenej 16, 60 eura.

 

 

 

 

Suma nad 1 659 695, 94 eura sa do základu nezapočítava.

 

 

 

 

 

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť
  len s nepomernými ťažkosťami     

66, 39 eura.

 

 

 

2.

Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie   týchto úkonov

26, 56 eura.

 

 

 

3.

Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení  

49, 79 eura.

4.

Ak ide o osvedčenie o priebehu valných
  zhromaždení a schôdzí právnických osôb

165, 97 eura.

 

 

 

5.

Ak ide o osvedčenie o predložení listiny
  alebo osvedčenie, že je niekto nažive

13, 28 eura.

 

 

 

6.

Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich
  úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje

1, 33 eura.

 

 

 

7.

Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu
  do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 

23, 24 eura.

 

 

 

8.

Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely
  elektronického konania vo veciach obchodného
  registra podľa osobitných predpisov5a)  

13, 28 eura.

 

 

 

Položka B:

 

 

 

1.

Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici

16, 60 eura.

 

 

 

2.

Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom
  úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje  

1, 33 eura.

 

 

 

Položka C:

 

 

 

1.

Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie
  s listinou vrátane osvedčenia listinnej
  podoby elektronického odpisu údajov
  z informačných systémov verejnej správy5b)
  za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej
  odpis alebo fotokópia sa osvedčuje

1, 33 eura.

 

 

 

2.

Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo
  fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine,
  za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej
  odpis alebo fotokópia sa osvedčuje  

2, 66 eura.

 

 

 

3.

Za osvedčenie pravosti podpisu jednej
  osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis

1, 99 eura.

 

 

 

Položka D:

 

 

 

1.

Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo   iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier

 

 

 

 

z prvých 3 319, 39 eura základu 

1 %,

 

z presahujúcej sumy až do 16 596, 96 eura základu  

0, 5 %,

 

z presahujúcej sumy až do 33 193, 92 eura základu

0, 3 %,

 

z presahujúcej sumy až do 99 581, 76 eura základu  

0, 1 %,

 

z presahujúcej sumy až do 663 878, 38 eura základu  

0, 05 %,

 

 

najmenej 66, 39 eura.

 

 

 

 

Suma nad 663 878, 38 eura sa do základu nezapočítava.

 

 

 

 

2.

Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu
  z protestovanej listiny alebo knihy protestov  

16, 60 eura.

 

 

 

Položka E:

Za prijatie do úschovy:

1.

Ak ide o listinu  

26, 56 eura.

 

 

 

2.

Ak ide o cenný papier alebo o peniaze

 

 

 

 

 

pri základe nepresahujúcom sumu 3 319, 39 eura  

23, 24 eura,

 

pri základe nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane  

49, 79 eura,

 

pri základe nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane  

99, 58 eura,

 

pri základe nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura   vrátane  

165, 97 eura,

 

pri základe presahujúcom sumu 331 939, 19 eura  

331, 94 eura.

 

 

 

 

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho
  možno určiť len s nepomernými ťažkosťami  

33, 19 eura.

 

 

 

Položka F:

 

 

 

1.

Za nahliadnutie do spisov oprávnenými
  osobami6) za každú, aj začatú hodinu  

1 euro.

 

 

 

2.

Za zaslanie spisu inému notárovi,
  aby žiadateľ doň nahliadol  

3, 32 eura.

 

 

 

Položka G:

 

 

 

 

Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo
  ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice
  za každú, aj začatú stranu vydaného textu  

1, 99 eura.

 

 

 

Položka H:

 

 

 

 

Za vydanie odpisu notárskej zápisnice
  za každú, aj začatú stranu vydaného textu

1, 99 eura.

 

 

 

Položka I:

 

 

 

 

Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach
  známych zo spisov    

3, 32 eura.

 

 

 

Položka J:

 

 

 

1.

Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom   registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky

 

 

 

 

pri základe nepresahujúcom sumu 3 319, 39 eura  

33, 19 eura,

 

pri základe nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane  

49, 79 eura,

 

pri základe nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane  

82, 98 eura,

 

pri základe nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura   vrátane

116, 18 eura,

 

pri základe presahujúcom sumu 331 939, 19 eura  

182, 57 eura.

 

 

 

 

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho
  možno určiť len s nepomernými ťažkosťami  

33, 19 eura.

 

 

 

2.

Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších
  skutočností, ktoré ustanovuje zákon,
  do Notárskeho centrálneho registra záložných práv

16, 60 eura.

 

 

 

3.

Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia
  z Notárskeho centrálneho registra záložných
  práv na jedného záložného dlžníka  

3, 32 eura.

 

 

 

Položka K:

 

 

 

1.

Za registráciu každého oznámenia v Notárskom   centrálnom registri dražieb

16, 60 eura.

 

 

 

2.

Za registráciu zmeny údajov
  v Notárskom centrálnom registri dražieb

9, 96 eura.

 

 

 

Položka L:

 

 

 

1.

Za uloženie textu notárskej zápisnice
  do Notárskeho centrálneho archívu listín
  za každú, aj začatú stranu uloženého textu

1, 33 eura.

 

 

 

2.

Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny   doby uloženia prvopisu listiny
  do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého   textu

 

 

 

 

na dobu kratšiu ako štrnásť dní  

1, 33 eura,

 

na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov

1, 99 eura,

 

na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov  

2, 66 eura,

 

na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka  

3, 32 eura,

 

na dobu od jedného roka do troch rokov   

3, 98 eura,

 

na dobu neurčitú  

4, 65 eura.

 

 

 

3.

Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu
  listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín  

6, 64 eura.

 

 

 

4.

Za výmaz prvopisu listiny
  z Notárskeho centrálneho archívu listín   

6, 64 eura.

 

 

 

Položka M:

 

 

 

 

Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého   ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného   majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.“.

ceny sú uvedené bez DPH

 

Sadzobník Centrálneho informačného systému

Konferencia notárov prijíma na základe zákonného splnomocnenia podľa ustanovenia § 30 ods. 4 písm. b zák. č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení zák. č. 232/95 Z.z., zák. č. 397/00 Z.z., zák. č. 561/01 Z.z., zák. č. 526/02 Z.z., zákona č. 527/02 Z.z., zákona č. 357/03 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z.,  zákona č. 420/2004 Z.z.,  zákona č. 562/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z. a zákona č. 521/2005 Z.z.,  pri zohľadnení stanovenia maximálnej výšky odmeny podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 423/02 Z.z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky č. 31/93 Z.z., v znení neskorších predpisov, tento  
 

S A D Z O B N Í K

Centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky

Článok 1.

    ods. 1 Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len komora) podľa ustanovenia § 29 ods. 4 Not. por. vedie Centrálny informačný systém (ďalej len CIS), ktorého súčasťou sú notárske centrálne registre. Komore za prístup do centrálneho informačného systému patrí odmena a náhrada hotových výdavkov. 
    ods. 2 Výška odmeny CIS komory je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tohoto sadzobníka. Konferencia notárov splnomocňuje prezídium komory, aby pre každý kalendárny rok svojim uznesením stanovilo výšku náhrady hotových výdavkov CIS komory (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, výdavky za poradenstvo a servis registračných miest, prípadne iné), podľa jednotlivých položiek prílohy tohoto sadzobníka. 
    ods. 3 Maximálna výška odmeny za prístup do CIS komory bola stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 423/02 Z.z..
  

Článok 2.


  Súčasťou CIS komory sú notárske centrálne registre:
     a/ notársky centrálny register určených právnických osôb (§ 73b Not. por., NCRpo),
     b/ notársky centrálny register závetov (§ 73c Not. por., NCRza),
     c/ notársky centrálny register záložných práv (§ 73d Not. por., NCRzp),
     d/ notársky centrálny register dražieb (§ 73i Not. por., NCRdr),
     e/ notársky centrálny register notárskych zápisníc (§ 44 ods. 4 Kanc. por., NCRnz),
     f/ notársky centrálny register osvedčených podpisov (§ 44 ods. 5 Kanc. por., NCRop),
     g/ notársky centrálny register listín ((§ 73k Not. por., NCRls). 
     h/ notársky centrálny register prístupu do osobitných registrov verejnej správy (§ 73aa Not. Por., § 63a Kanc.por., Nor)

Článok 3.


    ods.1 Odmenu a náhradu hotových výdavkov pre CIS komory hradí notár, ktorý vykonáva notársky úkon. 
    ods. 2 Komora mesačne do 5. dňa nasledujúceho mesiaca vyúčtuje notárovi platbu za odmenu a náhradu hotových výdavkov CIS komory podľa počtu jednotlivých prístupov za vykonané notárske úkony, resp. úkony činnosti súdneho komisára. Notár je povinný túto platbu komore uhradiť v lehote do 5 dní odo dňa obdržania vyúčtovania, ktoré obdrží v elektronickej podobe. Do konca príslušného mesiaca komora vystaví a doručí notárovi o uhradení platby daňový doklad. 
 

Článok 4


      Tento sadzobník musí byť v kancelárii notára verejne prístupný na úradnej doske notára. 

Článok 5


      Zrušuje sa Sadzobník CIS NK SR schválený Konferenciou notárov, ktorá sa konala dňa 9.11.2002, ktorý bol doplnený Konferenciou notárov, ktorá sa konala dňa 12.11.2004 a Konferenciou notárov, ktorá sa konala dňa 25.3.2006.

Článok 6


    Tento sadzobník bol schválený Konferenciou notárov dňa 11.10.2008, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. Novela prijatá KN dňa 27.3.2010.
  
________________________________________

P r í l o h a

sadzobníka centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky.  


Položka A:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo):     
Za zápis do NCRpo................10 EUR.  
 
Položka B:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp): 
1. Za registráciu záložného práva v NCRzp................15 EUR.
2. Za zápis poznámky, výmazu záložného práva, alebo ďalších skutočností, ktoré stanoví zákon................7 EUR.
3. Za vyhľadanie a vydanie výpisu z NCRzp na jedného záložného dlžníka................0,30 EUR.
 
Položka C:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra závetov (NCRza): 
1. Za registráciu závetu, listiny o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti /ďalej len závet/ do zoznamu nevyhlásených závetov v NCRza................3 EUR.
2. Za registráciu závetu do zoznamu vyhlásených závetov v NCRza................3 EUR.
3. Za vyhľadanie v NCRza súdom, resp. súdnym komisárom................3 EUR.
 
Položka D:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra dražieb (NCRdr): 
1. Za registráciu zákonom ustanovených údajov o dražbe v NCRdr................10 EUR.
2. Za registráciu zmeny údajov už v zaregistrovanej dražbe v NCRdr................3 EUR.
 
Položka E:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra notárskych zápisníc (NCRnz): 
Za pridelenie jedného poradového čísla NZ z NCRnz................3 EUR.
 
Položka F:
Odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra osvedčených podpisov (NCRop): 
Za pridelenie jedného poradového čísla osvedčeného podpisu z NCRop................0,30 EUR.
 
Položka G1:
Odmena za prístup do Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls):
1. Za pridelenie jedného poradového čísla NCRls................0,30 EUR.
2. Za registráciu zmeny podmienok uloženia, výmazu, za vyhľadanie v NCRls................0,30 EUR.Položka G2:
Za pridelenie jedného poradového čísla NCRls , ak sa ukladá text notárskej zápisnice alebo prvopis listiny obsahujúci 300 a viac strán , za každú aj začatú stranu uloženého textu v Sk - vid. D/5 Náhrada hotových výdavkov CIS. Položka H:
odmena za prístup do notárskeho centrálneho registra prístupu do osobitných registrov verejnej správy (Nor):
Za jeden vstup alebo výstup................0,30 EUR

ceny sú uvedené bez DPH

Náhrada Hotových výdavkov CIS - prijatý uznesením prezídia č. 187 v nádväznosti na Sadzobník CIS, ktorého návrh bol predložený na schválenie konferencii notárov konanej dňa 10.10.2008


1.Položka A - 2 EUR.2.Položka B/1 - 2 EUR.
                  B/2 - 0,30 EUR.
                  B/3 - 0,10 EUR.
 
3.Položka C/1 - 0,30 EUR.
                  C/2 - 0,30 EUR.
                  C/3 - 0,30 EUR.
 
4.Položka D/1 - 2 EUR.
                  D/2 - 1 EUR.5.Položka E - 0,30 EUR.
 
6.Položka F - 0,10 EUR. 7.Položka G/1 - 0,10 EUR.              
                   G/2 za pridelenie jedného poradového čísla NCRls, ak sa ukladá text notárskej zápisnice alebo prvopis listiny obsahujúci 300 a viac stran, za každú aj začatú stranu uloženého textu - 0,70 EUR7.Položka H - 0,10 EUR

ceny sú uvedené bez DPH

Užitočné rady

Praktická rada 5

Ak notár nie je k dispozícii, môžu niektoré úkony vykonať aj jeho zamestnanci?

Áno, zamestnanci notára sú poverení na vykonávanie niektorých úkonov, ako napr. osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, prípravné a čiastkové úkony, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie