slide spolocnosti

Zmeny v spoločnosti

Zmeny v spoločnostiAk ste sa rozhodli pre zmeny vo Vašej spoločnosti poskytneme Vám komplexnú právnu službu podobne ako pri založení spoločnosti.

Zmenami v obchodnej spoločnosti rozumieme zmeny spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny, spočívajúce napríklad v zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, činnosti, výšky základného imania, zmena štatutárneho orgánu, doplnenie/zrušenie predmetu činnosti a podobne.
Zmenami v obchodnej spoločnosti sú aj prevod obchodného podielu, udelenie prokúry, zriadenie organizačnej zložky, splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti, zmena právnej formy a v neposlednom rade aj zrušenie spoločnosti. Taktiež je vhodné aby spoločnosti, ktoré ešte stále nemajú zmenené základné imanie spoločnosti a vklady spoločníkov zo Slovenskej koruny na menu EURO alebo majú tieto údaje zaokrúhlené na šesť desatiných miest vykonali zmenu v týchto údajoch.

Notár osvedčuje priebeh valného zhromaždenia, vyhotovuje rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vyhotovuje všetky ďalšie listiny potrebné k želaným zmenám v spoločnosti (najmä zmluvy, vyhlásenia, návrhy a podobne).

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie