slide spolocnosti

Zmeny v spoločnosti

Zmeny v spoločnostiAk ste sa rozhodli pre zmeny vo Vašej spoločnosti poskytneme Vám komplexnú právnu službu podobne ako pri založení spoločnosti.

Zmenami v obchodnej spoločnosti rozumieme zmeny spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny, spočívajúce napríklad v zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, činnosti, výšky základného imania, zmena štatutárneho orgánu, doplnenie/zrušenie predmetu činnosti a podobne.
Zmenami v obchodnej spoločnosti sú aj prevod obchodného podielu, udelenie prokúry, zriadenie organizačnej zložky, splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti, zmena právnej formy a v neposlednom rade aj zrušenie spoločnosti. Taktiež je vhodné aby spoločnosti, ktoré ešte stále nemajú zmenené základné imanie spoločnosti a vklady spoločníkov zo Slovenskej koruny na menu EURO alebo majú tieto údaje zaokrúhlené na šesť desatiných miest vykonali zmenu v týchto údajoch.

Notár osvedčuje priebeh valného zhromaždenia, vyhotovuje rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vyhotovuje všetky ďalšie listiny potrebné k želaným zmenám v spoločnosti (najmä zmluvy, vyhlásenia, návrhy a podobne).

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie