slide spolocnosti

Zmeny v spoločnosti

Zmeny v spoločnostiAk ste sa rozhodli pre zmeny vo Vašej spoločnosti poskytneme Vám komplexnú právnu službu podobne ako pri založení spoločnosti.

Zmenami v obchodnej spoločnosti rozumieme zmeny spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny, spočívajúce napríklad v zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, činnosti, výšky základného imania, zmena štatutárneho orgánu, doplnenie/zrušenie predmetu činnosti a podobne.
Zmenami v obchodnej spoločnosti sú aj prevod obchodného podielu, udelenie prokúry, zriadenie organizačnej zložky, splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti, zmena právnej formy a v neposlednom rade aj zrušenie spoločnosti. Taktiež je vhodné aby spoločnosti, ktoré ešte stále nemajú zmenené základné imanie spoločnosti a vklady spoločníkov zo Slovenskej koruny na menu EURO alebo majú tieto údaje zaokrúhlené na šesť desatiných miest vykonali zmenu v týchto údajoch.

Notár osvedčuje priebeh valného zhromaždenia, vyhotovuje rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vyhotovuje všetky ďalšie listiny potrebné k želaným zmenám v spoločnosti (najmä zmluvy, vyhlásenia, návrhy a podobne).

Užitočné rady

Praktická rada 2

Čo ak nemám žiaden platný doklad totožnosti a potrebujem osvedčiť podpis?

V tomto prípade máte možnosť totožnosť preukázať prostredníctvom dvoch svedkov totožnosti. Svedkovia musia byť fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, preukázať sa platným dokladom totožnosti a vyhlásiť pred notárom, že potvrdzujú totožnosť žiadateľa. Svedkovia nesmú byť tzv. blízkymi osobami – členovia rodiny žiadateľa, spolužijúce osoby.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie