slide spolocnosti

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnostiRozhodujete sa založiť obchodnú spoločnosť? Založiť obchodnú spoločnosť môžete priamo na notárskom úrade. Návštevou u notára si ušetríte čas, peniaze a získate právnu istotu, že spoločnosť má všetky zákonne náležitosti.

Čas získate tým, že nemusíte v súvislosti so založením spoločnosti chodiť po ďalších úradoch a inštitúciách, všetko potrebné vieme zabezpečiť za Vás, od spísania spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny cez návrh na zápis spoločnosti spolu s ostatnými listinami až po výpis do obchodného registra.

Peniaze ušetríte pretože notár Vám poskytne komplexnú právnu pomoc a navyše vďaka technickým elektronickým prostriedkom ušetríte desiatky až stovky eur na súdnych poplatkoch. Peniaze ušetríte aj druhýkrát, pretože máte záruku, že v súvislosti so vznikom spoločnosti nezaplatíte okrem odmeny notára a jeho hotových výdavkov už ani o cent viac – žiadne ďalšie „nové“, „neočakávané“ alebo „iné“ poplatky ďalších úradoch a inštitúciách.

Notár sa často stretáva s právnymi problémami pri zakladaní obchodných spoločností (najmä spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.) a má bohaté skúsenosti s ich riešením. Preto je zárukou právnej istoty, že daná spoločnosť bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky a náležitosti. Poradí Vám aký typ obchodnej spoločnosti je pre vás najvhodnejší. Navyše spoločenská zmluva/ zakladateľská listina je spisovaná vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a má väčšiu dôkaznú silu ako ktorákoľvek súkromná listina.

Po zápise spoločnosti do obchodného registra Vám vydá výpis z obchodného registra, na základe ktorého už môžu oprávnené osoby spoločnosti priamo konať s tretími osobami a realizovať predmet svojej činnosti.

Forma notárskej zápisnica sa vyžaduje pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, kde je jedna zo spoločností slovenskou spoločnosťou a kde notár vydá osobitné osvedčenie o splnení zákonom stanovených podmienok, ďalej pri založení akciovej spoločnosti, kde musí byť zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, notárska zápisnica sa vyhotovuje aj o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti s výzvou na verejné upisovanie akcií, na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy. Notárskou zápisnicou sa osvedčuje priebeh ustanovujúcej schôdze družstva a rozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva.

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie