slide spolocnosti

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnostiRozhodujete sa založiť obchodnú spoločnosť? Založiť obchodnú spoločnosť môžete priamo na notárskom úrade. Návštevou u notára si ušetríte čas, peniaze a získate právnu istotu, že spoločnosť má všetky zákonne náležitosti.

Čas získate tým, že nemusíte v súvislosti so založením spoločnosti chodiť po ďalších úradoch a inštitúciách, všetko potrebné vieme zabezpečiť za Vás, od spísania spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny cez návrh na zápis spoločnosti spolu s ostatnými listinami až po výpis do obchodného registra.

Peniaze ušetríte pretože notár Vám poskytne komplexnú právnu pomoc a navyše vďaka technickým elektronickým prostriedkom ušetríte desiatky až stovky eur na súdnych poplatkoch. Peniaze ušetríte aj druhýkrát, pretože máte záruku, že v súvislosti so vznikom spoločnosti nezaplatíte okrem odmeny notára a jeho hotových výdavkov už ani o cent viac – žiadne ďalšie „nové“, „neočakávané“ alebo „iné“ poplatky ďalších úradoch a inštitúciách.

Notár sa často stretáva s právnymi problémami pri zakladaní obchodných spoločností (najmä spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.) a má bohaté skúsenosti s ich riešením. Preto je zárukou právnej istoty, že daná spoločnosť bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky a náležitosti. Poradí Vám aký typ obchodnej spoločnosti je pre vás najvhodnejší. Navyše spoločenská zmluva/ zakladateľská listina je spisovaná vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a má väčšiu dôkaznú silu ako ktorákoľvek súkromná listina.

Po zápise spoločnosti do obchodného registra Vám vydá výpis z obchodného registra, na základe ktorého už môžu oprávnené osoby spoločnosti priamo konať s tretími osobami a realizovať predmet svojej činnosti.

Forma notárskej zápisnica sa vyžaduje pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, kde je jedna zo spoločností slovenskou spoločnosťou a kde notár vydá osobitné osvedčenie o splnení zákonom stanovených podmienok, ďalej pri založení akciovej spoločnosti, kde musí byť zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, notárska zápisnica sa vyhotovuje aj o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti s výzvou na verejné upisovanie akcií, na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy. Notárskou zápisnicou sa osvedčuje priebeh ustanovujúcej schôdze družstva a rozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva.

Užitočné rady

Praktická rada 2

Čo ak nemám žiaden platný doklad totožnosti a potrebujem osvedčiť podpis?

V tomto prípade máte možnosť totožnosť preukázať prostredníctvom dvoch svedkov totožnosti. Svedkovia musia byť fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, preukázať sa platným dokladom totožnosti a vyhlásiť pred notárom, že potvrdzujú totožnosť žiadateľa. Svedkovia nesmú byť tzv. blízkymi osobami – členovia rodiny žiadateľa, spolužijúce osoby.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie