slide spolocnosti

Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registtraNa notárskom úrade máte možnosť požiadať aj o výpis z obchodného registra. Tento výpis je použiteľný na právne úkony a má rovnakú dôkaznú silu ako výpis vydaný priamo ktorýmkoľvek registrovým súdom. Nejde teda len o výpis, aký môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kde výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Výpis z obchodného registra vydaný notárskym úradom je osvedčená listinná podoba elektronického odpisu (súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou), opatrená osvedčovacou doložkou. Takýto výpis je verejnou listinou.

O výpis z obchodného registra môže požiadať každý. Teda nemusí to byť len spoločník alebo konateľ, ale žiadateľom môže byť napr. zamestnanec alebo akákoľvek tretia osoba. Pri požiadaní o výpis z obchodného registra je potrebné, aby žiadateľ predložil doklad totožnosti (občiansky preukaz / cestovný pas...) a jednoznačne identifikoval spoločnosť, ktorej výpis z obchodného registra požaduje ( IČO / presný názov...).

Na notárskom úrade môžete požiadať o výpis z ktoréhokoľvek obchodného registra. To znamená, že ak je spoločnosť registrovaná napr. v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, o výpis môžete požiadať aj na našom notárskom úrade - príslušnosť sídla notárskeho úradu nemá vplyv na príslušnosť obchodného registra.

Po požiadaní o výpis z obchodného registra je výpis k dispozícii na počkanie.

Poplatok za vydanie výpisu z obchodného registra sa platí v hotovosti, nie kolkovými známkami. Poplatok je závislý od počtu strán z ktorých výpis pozostáva (strana osvedčovacej doložky sa nepočíta), čiže pri rozličných spoločnostiach môže byť poplatok odlišný, v závislosti od počtu strán výpisu.

 

 

Užitočné rady

Praktická rada 5

Ak notár nie je k dispozícii, môžu niektoré úkony vykonať aj jeho zamestnanci?

Áno, zamestnanci notára sú poverení na vykonávanie niektorých úkonov, ako napr. osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, prípravné a čiastkové úkony, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie