slide spolocnosti

Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registtraNa notárskom úrade máte možnosť požiadať aj o výpis z obchodného registra. Tento výpis je použiteľný na právne úkony a má rovnakú dôkaznú silu ako výpis vydaný priamo ktorýmkoľvek registrovým súdom. Nejde teda len o výpis, aký môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kde výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Výpis z obchodného registra vydaný notárskym úradom je osvedčená listinná podoba elektronického odpisu (súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou), opatrená osvedčovacou doložkou. Takýto výpis je verejnou listinou.

O výpis z obchodného registra môže požiadať každý. Teda nemusí to byť len spoločník alebo konateľ, ale žiadateľom môže byť napr. zamestnanec alebo akákoľvek tretia osoba. Pri požiadaní o výpis z obchodného registra je potrebné, aby žiadateľ predložil doklad totožnosti (občiansky preukaz / cestovný pas...) a jednoznačne identifikoval spoločnosť, ktorej výpis z obchodného registra požaduje ( IČO / presný názov...).

Na notárskom úrade môžete požiadať o výpis z ktoréhokoľvek obchodného registra. To znamená, že ak je spoločnosť registrovaná napr. v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, o výpis môžete požiadať aj na našom notárskom úrade - príslušnosť sídla notárskeho úradu nemá vplyv na príslušnosť obchodného registra.

Po požiadaní o výpis z obchodného registra je výpis k dispozícii na počkanie.

Poplatok za vydanie výpisu z obchodného registra sa platí v hotovosti, nie kolkovými známkami. Poplatok je závislý od počtu strán z ktorých výpis pozostáva (strana osvedčovacej doložky sa nepočíta), čiže pri rozličných spoločnostiach môže byť poplatok odlišný, v závislosti od počtu strán výpisu.

 

 

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie