slide spolocnosti

Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registtraNa notárskom úrade máte možnosť požiadať aj o výpis z obchodného registra. Tento výpis je použiteľný na právne úkony a má rovnakú dôkaznú silu ako výpis vydaný priamo ktorýmkoľvek registrovým súdom. Nejde teda len o výpis, aký môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kde výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Výpis z obchodného registra vydaný notárskym úradom je osvedčená listinná podoba elektronického odpisu (súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou), opatrená osvedčovacou doložkou. Takýto výpis je verejnou listinou.

O výpis z obchodného registra môže požiadať každý. Teda nemusí to byť len spoločník alebo konateľ, ale žiadateľom môže byť napr. zamestnanec alebo akákoľvek tretia osoba. Pri požiadaní o výpis z obchodného registra je potrebné, aby žiadateľ predložil doklad totožnosti (občiansky preukaz / cestovný pas...) a jednoznačne identifikoval spoločnosť, ktorej výpis z obchodného registra požaduje ( IČO / presný názov...).

Na notárskom úrade môžete požiadať o výpis z ktoréhokoľvek obchodného registra. To znamená, že ak je spoločnosť registrovaná napr. v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, o výpis môžete požiadať aj na našom notárskom úrade - príslušnosť sídla notárskeho úradu nemá vplyv na príslušnosť obchodného registra.

Po požiadaní o výpis z obchodného registra je výpis k dispozícii na počkanie.

Poplatok za vydanie výpisu z obchodného registra sa platí v hotovosti, nie kolkovými známkami. Poplatok je závislý od počtu strán z ktorých výpis pozostáva (strana osvedčovacej doložky sa nepočíta), čiže pri rozličných spoločnostiach môže byť poplatok odlišný, v závislosti od počtu strán výpisu.

 

 

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie