slide zapisnice

Notárska zápisnica

V dnešnej dobe zákon umožňuje spisovať listiny prakticky komukoľvek a o čomkoľvek. Z tohto dôvodu vzniká nespočetné množstvo listín ako rôzne zmluvy, dohody, vyhlásenia, návrhy, potvrdenia a iné listiny, ktoré pod svojim názvom častokrát nezahŕňajú všetky podstatné náležitosti, ktoré daná listina má mať, ich obsah je nejasný dokonca protizákonný. Takéto listiny spísané neodborníkmi sa spočiatku javia ako lacnejšia forma vzniku právnych vzťahov. Z takýchto listín však vznikajú spory, ktoré často končia na súdoch a vymožiteľnosť nárokov z nich sa neúmerne sťažuje, predlžuje a najmä predražuje. Navyše úspech nikdy nie je zaručený.

Zákon však dáva občanom možnosť vstupovať do právnych vzťahov, ktoré sú stabilné bezpečné a rýchlo vymožiteľné prostredníctvom notárov.

Notár ako štátom určená osoba vykonáva notársku činnosť a svojím postavením dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notár je právny odborník – špecialista na koncipovanie a tvorbu právnych listín; spisuje účastníkom na základe ich vyhlásenia/žiadosti notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, osvedčeniach a iných právnych úkonoch. Svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár stojí medzi účastníkmi a dbá, aby neboli porušené práva žiadneho z účastníkov. Notár neobhajuje práva len jedného účastníka, ale všetkých účastníkov, čo potvrdzuje svojím podpisom na notárskej zápisnici. Za vznik prípadnej škody za túto činnosť zodpovedá štát.

Notárske zápisnice a ich osvedčené odpisy sú verejnými listinami, ktoré majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.

Formálno-právna istota notárskych listín spočíva aj v tom, že sa nedajú antidatovať (meniť čas ich vzniku), pretože každá notárska zápisnica je registrovaná v Notárskom centrálnom registri notárskych zápisníc NCRnz a je jej pridelená osobitná spisová značka. Na základe tejto značky môže ktokoľvek rýchlo preveriť na webstránke www.notar.sk či vôbec bola notárska zápisnica spísaná a ak áno, tak kde, kedy a kým.

Text notárskej zápisnice je nemenný, pretože po podpísaní notárskej zápisnice účastníkmi a notárom sa notárska zápisnica ukladá do Centrálneho registra listín NCRls (odkaz na „NCRls“), čo znemožňuje robiť doplnky a škrty v listine len jednej zo strán. Zmena textu zápisnice je možná len po dohode všetkých účastníkov a to doložkou ku notárskej zápisnici, ktorá sa osobitne registruje.

Notárska zápisnica môže byť priamo vykonateľná. Účastníci si pri spisovaní notárskej zápisnice môžu dohodnúť, že v prípade dobrovoľného neplnenia záväzkov dohodnutých v notárskej zápisnici bude notárska zápisnica priamo vykonateľná – bude slúžiť ako exekučný titul. Takúto notársku zápisnicu stačí predložiť hneď exekútorovi. Vyhnete sa tým finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu, pretože takáto notárska zápisnica je rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

Odmena za notársku činnosť a tým aj za spísanie notárskej zápisnice určuje štát (vyhláška 31/1993 Z.z.). Preto je výška odmeny notárovi vopred daná a máte istotu, že si notár svojvoľne neúčtuje výšku odmeny.

 

Aj pre vyššie uvedené dôvody je na Vás, aby ste zvážili, či do právneho vzťahu vstúpite samy bez odbornej právnej pomoci, ktorá je síce spočiatku možno trocha lacnejšia, ale na konci môže vyjsť poriadne draho alebo využijete odbornú a garantovanú pomoc notára, kde pravidlá sú vopred dané.

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie