slide cinnost

Zmluvy

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch je jednou zo základných a bežných činností notára. Takýmito listinami sú aj zmluvy. Notár spisuje široké spektrum zmlúv ako napr. kúpno – predajné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zámenné zmluvy, zmluvy o splnomocnení, zmluvy o pôžičke, nájomné zmluvy, zmluvy o vstavbe, nadstavbe, prístavbe, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o prevode obchodného podielu... Každá zmluva spísaná notárom je vo forme notárskej zápisnice.

Špeciálna forma notárskej zápisnice umožňuje uzatvoriť najmä zmluvu o pôžičke spolu s vyhlásením povinnej osoby, ak v prípade, že nesplní svoju povinnosť, súhlasí s vykonateľnosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Takýtom exekučným titulom si ušetríte často dlhé konanie na súde.

Užitočné rady

Praktická rada 2

Čo ak nemám žiaden platný doklad totožnosti a potrebujem osvedčiť podpis?

V tomto prípade máte možnosť totožnosť preukázať prostredníctvom dvoch svedkov totožnosti. Svedkovia musia byť fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, preukázať sa platným dokladom totožnosti a vyhlásiť pred notárom, že potvrdzujú totožnosť žiadateľa. Svedkovia nesmú byť tzv. blízkymi osobami – členovia rodiny žiadateľa, spolužijúce osoby.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie