slide cinnost

Zmluvy

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch je jednou zo základných a bežných činností notára. Takýmito listinami sú aj zmluvy. Notár spisuje široké spektrum zmlúv ako napr. kúpno – predajné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zámenné zmluvy, zmluvy o splnomocnení, zmluvy o pôžičke, nájomné zmluvy, zmluvy o vstavbe, nadstavbe, prístavbe, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o prevode obchodného podielu... Každá zmluva spísaná notárom je vo forme notárskej zápisnice.

Špeciálna forma notárskej zápisnice umožňuje uzatvoriť najmä zmluvu o pôžičke spolu s vyhlásením povinnej osoby, ak v prípade, že nesplní svoju povinnosť, súhlasí s vykonateľnosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Takýtom exekučným titulom si ušetríte často dlhé konanie na súde.

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie