slide cinnost

Zmluvy

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch je jednou zo základných a bežných činností notára. Takýmito listinami sú aj zmluvy. Notár spisuje široké spektrum zmlúv ako napr. kúpno – predajné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zámenné zmluvy, zmluvy o splnomocnení, zmluvy o pôžičke, nájomné zmluvy, zmluvy o vstavbe, nadstavbe, prístavbe, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o prevode obchodného podielu... Každá zmluva spísaná notárom je vo forme notárskej zápisnice.

Špeciálna forma notárskej zápisnice umožňuje uzatvoriť najmä zmluvu o pôžičke spolu s vyhlásením povinnej osoby, ak v prípade, že nesplní svoju povinnosť, súhlasí s vykonateľnosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Takýtom exekučným titulom si ušetríte často dlhé konanie na súde.

Užitočné rady

Praktická rada 5

Ak notár nie je k dispozícii, môžu niektoré úkony vykonať aj jeho zamestnanci?

Áno, zamestnanci notára sú poverení na vykonávanie niektorých úkonov, ako napr. osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, prípravné a čiastkové úkony, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie