slide cinnost

Závet a vydedenie

závet a vydedeniePoručiteľ môže pre prípad svojej smrti zanechať závet, v ktorom zanechá svoju poslednú vôľu, ktorá sa má uskutočniť po jeho smrti. V závete môže odkázať tretím osobám časť zo svojho majetku alebo aj celý majetok. Závet môže byť napísaný buď vlastnou rukou, alebo zriadený v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Závet je prísne formálna listina, čo znamená, že ak neobsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti je neplatný v časti alebo môže nastať úplná neplatnosť celého závetu.

Z tohto dôvodu je pre závetcu istota pri spísaní závetu vo forme notárskej zápisnice, že závet bude obsahovať všetky podstatné náležitosti, za ktoré ručí notár. Navyše sa každý závet ukladá do Centrálneho notárskeho registra závetov, ktorý zabezpečuje, že po smrti poručiteľa tento závet bude zahrnutý do dedičského konania, pretože notár zo zákona vylustruje, každý uložený závet v registri závetov.

Poručiteľ taktiež môže vydediť svojho potomka z dôvodov, ktoré predpokladá zákon. Znamená to, že inak oprávnení dedič nemôže nadobudnúť majetok alebo práva z dedičstva. Vydedenie musí mať písomnú formu a môže byť spísané formou notárskej zápisnice. Ak je listina o vydedení spísaná vo forme notárskej zápisnice ukladá sa taktiež do registra závetov.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie