slide cinnost

Register závetov

Tento Notársky centrálny register závetov zabezpečuje, že počas života a ani po smrti poručiteľa (osoby, ktorá zriadila závet) sa závet spísaný formou notárskej zápisnice „nestratí“ a nebude zmenený jeho obsah svojvoľne niektorým z dedičov alebo inou treťou osobou. Po registrácii závetu okrem poručiteľa nemôže tretia osoba do tohto registra nahliadnuť.

Register závetov je ako jediný z notárskych centrálnych registrov NEVEREJNÝ. To znamená, že tretia osoba nemôže zistiť (ani ten, v prospech koho bol závet zriadení - dedič) počas života poručiteľa z registra závetov ani od ktoréhokoľvek notára , či poručiteľ zanechal závet a už vôbec nie jeho obsah. Po smrti poručiteľa notár, ktorého poverí súd prejednaním dedičského konania vylustruje v registri závetov, či poručiteľ zanechal závet u ktoréhokoľvek notára v Slovenskej republike a takýto závet zahrnie do dedičského konania.

Do registra závetov sa registrujú aj listiny o vydedení, ak sú spísané vo forme notárskej zápisnice.

Užitočné rady

Praktická rada 5

Ak notár nie je k dispozícii, môžu niektoré úkony vykonať aj jeho zamestnanci?

Áno, zamestnanci notára sú poverení na vykonávanie niektorých úkonov, ako napr. osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, prípravné a čiastkové úkony, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie