slide cinnost

Úschovy

ÚschovyNotár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny, najmä závety (s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť); peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi; peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Úschova listín má slúžiť najmä na zabezpečenie listiny pred znehodnotením – stratou odcudzením, falšovaním, prípadne k neskoršiemu preukázaniu jej existencie k určitému dátumu. Osobitnou kapitolou je úschova závetov. Ide o závety, ktoré nie sú vyhotovené vo forme notárskej zápisnice (tie sa ukladajú do registra závetov automaticky), ale o závety spísané závetcom, prípadne za splnenia zákonných podmienok aj inou osobou ako závetcom, ale závetcom podpísané. Tieto notár najprv ukladá do notárskeho centrálneho registra závetov vedeného v elektronickej podobe a následne ich uloží do svojho trezoru. Výhody registrácie závetov v Notárskom centrálnom registri závetov sú obsiahnuté v závetoch.

Úschova peňazí sa využíva na najmä pri odplatných právnych úkonoch (najmä pri kúpnych zmluvách, prevodoch obchodných podielov), kde kupujúci zloží kúpnu cenu alebo jej časť do notárskej úschovy a notár ju odovzdá druhej zmluvnej strane až po splnení vopred určených podmienok (napríklad po predložení výpisu z listu vlastníctva na meno kupujúceho, výpisu z obchodného registra a pod.) Notárske úschovy sa využívajú aj pri zložení výťažku dražby v prospech ďalších záložných veriteľov a v prospech záložcu (tzv. osobitné úschovy) alebo aj ako preukázanie finančných prostriedkov tam, kde to právne predpisy alebo dohoda zmluvných strán dovoľuje.

Od notárskych úschov treba odlišovať súdne (solučné) úschovy, kde ak dlžník nepozná veriteľa alebo má dôvodné pochybnosti, kto je veriteľom, alebo je veriteľ v omeškaní, zbaví sa dlhu zložením plnenia do úschovy súdu.

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie