slide cinnost

Register záložných práv

Ak ste zriadili záložné právo na hnuteľnú vec pre jeho vznik je ešte potrebná registrácia u notára v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Pre registráciu záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva a výmaz záložného práva je potrebné predložiť notárovi všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registra záložných práv - záložnú zmluvu, pípadne inú listinu, na základe ktorej je záložné právo zriadené.

Žiadateľ je povinný preukázať notárovi svoju totožnosť prípadne oprávnenie konať za žiadateľa (napr. výpis z obchodného registra; splnomocnenie...).

Každé záložné právo zriadené na hnuteľnú vec musí byť registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Účelnom registrácie je zabezpečiť poradie záložných veriteľov, podľa ktorého sú oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku. Poradie vzniku záložného práva určuje jedine čas registrácie v NCRzp. Záložný veritelia majú istotu o svojom poradí a nielen veritelia, ale aj tretie osoby môžu rýchlo zistiť poradie záložných veriteľov k zálohu na stránke Notárskej komory SR www.notar.sk.

Po vykonaní registrácie Vám vydáme Potvrdenie o registrácii a Výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie