slide cinnost

Register záložných práv

Ak ste zriadili záložné právo na hnuteľnú vec pre jeho vznik je ešte potrebná registrácia u notára v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Pre registráciu záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva a výmaz záložného práva je potrebné predložiť notárovi všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registra záložných práv - záložnú zmluvu, pípadne inú listinu, na základe ktorej je záložné právo zriadené.

Žiadateľ je povinný preukázať notárovi svoju totožnosť prípadne oprávnenie konať za žiadateľa (napr. výpis z obchodného registra; splnomocnenie...).

Každé záložné právo zriadené na hnuteľnú vec musí byť registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Účelnom registrácie je zabezpečiť poradie záložných veriteľov, podľa ktorého sú oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku. Poradie vzniku záložného práva určuje jedine čas registrácie v NCRzp. Záložný veritelia majú istotu o svojom poradí a nielen veritelia, ale aj tretie osoby môžu rýchlo zistiť poradie záložných veriteľov k zálohu na stránke Notárskej komory SR www.notar.sk.

Po vykonaní registrácie Vám vydáme Potvrdenie o registrácii a Výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv.

Užitočné rady

Praktická rada 5

Ak notár nie je k dispozícii, môžu niektoré úkony vykonať aj jeho zamestnanci?

Áno, zamestnanci notára sú poverení na vykonávanie niektorých úkonov, ako napr. osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, prípravné a čiastkové úkony, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie