slide cinnost

Právnické osoby (2%)

Zmeny pri registrácii 2% oproti roku 2014 nenastali žiadne.

Zmena pri registrácii 2% oproti roku 2012!!!

Ak združenie zamestnávalo niekoho "na dohodu" a z tohto dôvodu jej vznikla povinnosť platiť odvody, je povinná predložiť potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne, že nemá nedoplatky!

Každý žiadateľ, ktorý sa uchádza o 2% dane z príjmov sa musí registrovať do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo) na notárskom úrade. Takýto žiadateľ o registráciu u notára do NCRpo musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti a predložiť notárovi potrebné listiny, bez ktorých registrácia nie je možná. Registračné obdobie určených právnických osôb pre poberanie 2% z dane z príjmu do registra NCRpo pre rok 2014 sa začína od 1. septembra 2015 do 15. decembra 2015.

Prijímateľom podielu (2%) zaplatenej dane z príjmov môže byť: a) občianske združenie, b) nadácia, c) neinvestičný fond, d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, f) organizácia s medzinárodným prvkom, g) Slovenský Červený kríž, h) subjekty výskumu a vývoja, i) Protidrogový fond, j) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len žiadateľ).
Podiel zaplatenej dane (2%) možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, b) podpora a rozvoj telesnej kultúry, c) poskytovanie sociálnej pomoci, d) zachovanie kultúrnych hodnôt, e) podpora vzdelávania, f) ochrana ľudských práv, g) ochrana a tvorba životného prostredia, h) veda a výskum.

Štatutárny zástupca žiadateľa alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii notárovi predloží:

  1. rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou (dokladom o registrácii sú stanovy spoločnosti registrované Ministerstvom vnútra SR), vrátane potvrdenia o pridelení IČO, pričom žiadateľ musel vzniknúť najneskôr do konca roku 2012
  2. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daný žiadateľ nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie. Ak žiadateľ nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedený v registri a tým mu ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.
  3. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že žiadateľ nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci žiadateľa poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak žiadateľ nemá zamestnancov, toto potvrdenie žiadateľ nepredkladá.
  4. potvrdenie banky o vedení účtu a číslo účtu daného žiadateľa, na ktorý má byť podiel 2% z dane poukázaný, a ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a tým aj splnenie podmienok prijímateľa a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Notárskej komore SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Ak mimovládna organizácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

Ak sa organizácia registrovala do zoznamu prijímateľov aj v roku 2012 za čo v roku 2013 prijala finančné prostriedky nad 3 320 eur, do 31.5.2015 musela v Obchodnom vestníku zverejniť Špecifikáciu prijatých prostriedkov! V prípade, že do uvedeného dátumu toto zverejnenie nevykonala, nemôže byť do oznamu príjemcov v roku 2015 (pre rok príjmu 2016) registrovaná!

Či prijala organizácia v roku 2013 finančné prostriedky nad 3 320 eur, t.j. či mala povinnosť zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu si môžete skontrolovať v zozname, ktorý každoročne zverejňuje Finančná správa pod linkou: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zoznamy/Prijimatelia_dane/rocny_prehlad_prijimatelov_2013.pdf

Ak organizácia mala povinnosť zverejniť špecifikáciu v Obchodnom vestníku, tá by mala byť vyhľadateľná na stránkach Obchodného vestníka pod linkou: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vo vyhľadávaní stačí uviesť do odseku “Kapitola” - Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov a v odseku “IČO” 8 miestne IČO bez medzier - viď obrázok nižšie (v prípade ak má organizácia SID, tak položka IČO sa nevypĺňa.  V tomto prípade 11 miestne IČO so SID zadávajte do pola “Fulltext” v tvare napr.: 17319617 204). Špecifikácia v Obchodnom vestníku musí o.i. obsahovať, že ide o zverejnenie za rok 2012 prijaté v roku 2013! Na iné roky sa v tomto registračnom období neprihliada.

Ak organizácia v predchádzajúcich rokoch (2013 a staršie) prijala finančné prostriedky  nad 33 000 eur,bola povinná najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky. Notár do zoznamu príjemcov NCRpo registruje len toto číslo účtu a tento účet uvádza aj v Notárskej zápisnici!

Ak nesplníte túto povinnosť, Notárska komora Slovenskej republiky Vás N E Z A R A D Í do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka počnúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti. Podľa zákona notár nemôže odmietnuť registráciu takejto organizácie, ak tá na registrácii napriek skutočnosti, že nesplnila hore uvedenú povinnosť, trvá. Hoci bola vykonaná registrácia u notára, Notárska komora Slovenskej republiky takúto organizáciu na základe § 50 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení nezaradí do zoznamu prijímateľov.

Čiže v prípade, ak ste ako prijímateľ nadobudli v niektorom z predchádzajúcich rokov (2011-2013) sumu vyššiu ako 3,319,39EUR, ste povinný zaslať presnú špecifikáciu použitia prijatej sumy na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Ak ste už boli registrovaný tento rok v období 01.09.2015.-15.12.2015, skontrolujte si Vaše údaje na http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie.aspx

V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte osobne alebo telefonicky na Notársky úrad kontakt.

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie