slide cinnost

Register osvedčených podpisov

Pri osvedčení podpisu sa do Notárskeho centrálneho registra osvedčených podpisov ukladajú zákonnom stanovené údaje, ktoré špecifikujú osobu a listinu na ktorej bol podpis overený. Tento register zabezpečuje archiváciu unikátnych čísel, ktoré sú každému podpisu prideľované a umožnuje zistenie na základe tohto čísla preveriť, či listina bola podpísana účastníkom a na ktorom notárskom úrade k podpisu došlo.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie