slide cinnost

Register notárskych zápisníc

Každá notárska zápisnica sa bezodkladne po vyhotovení registruje do Notárskeho centrálneho registra notárskych zápisníc NCRnz. Notárskej zápisnici je pridelené unikátne číslo, podľa neho môže účastník alebo tretia osoba, ktorej je notárska zápisnica predložená rýchlo zistiť na webstránke www.notar.sk či bola notárska zápisnica spísaná, kedy ku spísaniu došlo a na ktorom notárskom úrade došlo k spísaniu.

Registrácia v NCRnz zaručuje, že notárska zápisnica nemôže byť antidatovaná, to znamená, že ani jeden z účastníkov nemôže svojvoľne zmeniť dátum spísania zmluvy, čo zaručuje právnu istotu v prípade sporu.

Užitočné rady

Praktická rada 2

Čo ak nemám žiaden platný doklad totožnosti a potrebujem osvedčiť podpis?

V tomto prípade máte možnosť totožnosť preukázať prostredníctvom dvoch svedkov totožnosti. Svedkovia musia byť fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, preukázať sa platným dokladom totožnosti a vyhlásiť pred notárom, že potvrdzujú totožnosť žiadateľa. Svedkovia nesmú byť tzv. blízkymi osobami – členovia rodiny žiadateľa, spolužijúce osoby.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie