slide cinnost

Register notárskych zápisníc

Každá notárska zápisnica sa bezodkladne po vyhotovení registruje do Notárskeho centrálneho registra notárskych zápisníc NCRnz. Notárskej zápisnici je pridelené unikátne číslo, podľa neho môže účastník alebo tretia osoba, ktorej je notárska zápisnica predložená rýchlo zistiť na webstránke www.notar.sk či bola notárska zápisnica spísaná, kedy ku spísaniu došlo a na ktorom notárskom úrade došlo k spísaniu.

Registrácia v NCRnz zaručuje, že notárska zápisnica nemôže byť antidatovaná, to znamená, že ani jeden z účastníkov nemôže svojvoľne zmeniť dátum spísania zmluvy, čo zaručuje právnu istotu v prípade sporu.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie