slide cinnost

Register notárskych zápisníc

Každá notárska zápisnica sa bezodkladne po vyhotovení registruje do Notárskeho centrálneho registra notárskych zápisníc NCRnz. Notárskej zápisnici je pridelené unikátne číslo, podľa neho môže účastník alebo tretia osoba, ktorej je notárska zápisnica predložená rýchlo zistiť na webstránke www.notar.sk či bola notárska zápisnica spísaná, kedy ku spísaniu došlo a na ktorom notárskom úrade došlo k spísaniu.

Registrácia v NCRnz zaručuje, že notárska zápisnica nemôže byť antidatovaná, to znamená, že ani jeden z účastníkov nemôže svojvoľne zmeniť dátum spísania zmluvy, čo zaručuje právnu istotu v prípade sporu.

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie