slide cinnost

Register listín

V Notárskom centrálnom registri listín sú uschované v elektronickej podobe (naskenované) prvopisy listín.

Na žiadosť notár zabezpečí uloženie prvopisu listiny v elektronickej podobe v registri listín. Následne môže každý notár na území Slovenskej republiky vydať z registra listín osvedčený odpis takejto listiny za podmienok a osobe, ktoré určí žiadateľ o registráciu. Praktický význam takejto možnosti je napr., ak sa prvopis listiny (originál) nachádza v Bardejove a je potrebné ho okamžite predložiť v Nitre, stačí prísť za notárom s prvopisom (originálom) v Bardejove, ten ho uloží do registra listín a okamžite po registrácii môže určená osoba požiadať na ktoromkoľvek notárskom úrade v Nitre (alebo inom meste) o vydanie osvedčeného odpisu tohto originálu v „papierovej“ podobe (osvedčený odpis má rovnakú právnu silu ako originál).

Do registra listín sa bezodkladne (ten istý deň) po vyhotovení ukladajú všetky notárske zápisnice. Uložením v registri listín sa zabezpečí nemennosť znenia listiny. Zmena alebo doplnenie obsahu notárskej zápisnice je možná len novou notárskou zápisnicou.

Register listín obsahuje aj niektoré súdne listiny, o ktorých to ustanovuje zákon.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie