slide cinnost

Register listín

V Notárskom centrálnom registri listín sú uschované v elektronickej podobe (naskenované) prvopisy listín.

Na žiadosť notár zabezpečí uloženie prvopisu listiny v elektronickej podobe v registri listín. Následne môže každý notár na území Slovenskej republiky vydať z registra listín osvedčený odpis takejto listiny za podmienok a osobe, ktoré určí žiadateľ o registráciu. Praktický význam takejto možnosti je napr., ak sa prvopis listiny (originál) nachádza v Bardejove a je potrebné ho okamžite predložiť v Nitre, stačí prísť za notárom s prvopisom (originálom) v Bardejove, ten ho uloží do registra listín a okamžite po registrácii môže určená osoba požiadať na ktoromkoľvek notárskom úrade v Nitre (alebo inom meste) o vydanie osvedčeného odpisu tohto originálu v „papierovej“ podobe (osvedčený odpis má rovnakú právnu silu ako originál).

Do registra listín sa bezodkladne (ten istý deň) po vyhotovení ukladajú všetky notárske zápisnice. Uložením v registri listín sa zabezpečí nemennosť znenia listiny. Zmena alebo doplnenie obsahu notárskej zápisnice je možná len novou notárskou zápisnicou.

Register listín obsahuje aj niektoré súdne listiny, o ktorých to ustanovuje zákon.

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie