slide cinnost

Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba slúži ako jeden zo spôsobov na uspokojenie pohľadávky veriteľa prostredníctvom prevodu vlastnického práva k draženej veci (nie je to exekučná dražba).

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou, zväčša však býva priebeh dražby kvôli právenej istote osvedčovaný notárom aj vtedy, ak to zákon výslovne nevyžaduje.

V registri dražieb sa uverejňujú údaje o dražbe, čo zabezpečuje väčšiu publicitu dražby a zvyšuje úspešnosť dobrovoľných dražieb.  Register dražieb vedie Notárska komora, ktorý obsahuje zoznam vyhlásených dražieb. Notár osvedčuje priebeh dražby, na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie.

Žiadosť o registráciu údajov v registri ako aj o osvedčenie priebehu dražby podáva navrhovateľ dražby, ktorým môže byť vlastník veci, záložný veriteľ alebo iná osoba (bytové družstvo alebo správca konkurznej podstaty).

Register dražieb obsahuje aj zbierku listín registra dražieb, v ktorej sa povinne registrujú listiny: oznámenie o dražbe; zmena v oznámení o dražbe; oznámenie o upustení od dražby; oznámenie o neplatnosti dražby; oznámenie o zmarení dražby; oznámenie o konaní opakovanej dražby; zápisnica o priebehu dražby (ak nie je spísana vo forne notárskej zápisnice); oznámenie o výsledku dražby (ak priebeh dražby osvedčuj notár).

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie