slide cinnost

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva, najmä k nehnuteľnostiam. Inštitút vydržania slúži na to, aby bol zosúladený skutkový stav s právnym stavom. Ak sú splnené všetky podmienky pre vydržanie vlastnického práva, notár na žiadosť vydržiteľa osvedčí vyhlásenie o vydržaní vo forme notárskej zápisnice. Toto osvedčenie slúži ako podklad pre príslušnú správu katastra, aby vykonala zmenu v liste vlastníctva.

Notár Vám vysvetlí aké podmienky musia byť splnené, aké listiny je potrebné doložiť a zastúpi Vás v katastrálnom konaní. kontakt

Užitočné rady

Praktická rada 5

Ak notár nie je k dispozícii, môžu niektoré úkony vykonať aj jeho zamestnanci?

Áno, zamestnanci notára sú poverení na vykonávanie niektorých úkonov, ako napr. osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, prípravné a čiastkové úkony, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie