slide cinnost

Osvedčenie o VZ

Využitie služieb notára Vám ponúka komplexnú pomoc pri spisovaní návrhu až po podanie návrhu na zápis prijatých rozhodnutí do obchodného registra.

Ak ide o osvedčenie priebehu valných zhromaždení akciových alebo iných obchodných spoločností, spolkov alebo iných zasadaní právnických osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktorej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne zaznamená prijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa za jeho prítomnosti na zasadaní udialo a bolo prednesené, ak je to dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.

Vo forme notárskej zápisnice musí byť zaznamenaná zo zákona každá zápisnica o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, priebeh ustanovujúcej schôdze družstva, rozhodnutia členskej schôdze o zrušení družstva a niektoré zákonnom určené zápisnice z valných zhromaždení akciových spoločností. Notár však môže osvedčovať aj valné zhromaždenia iných obchodných spoločností ( s.r.o.; v.s.; k.s.) a právnických osôb ako občianskych združení, nadácií... 

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie