slide cinnost

Osvedčenie o VZ

Využitie služieb notára Vám ponúka komplexnú pomoc pri spisovaní návrhu až po podanie návrhu na zápis prijatých rozhodnutí do obchodného registra.

Ak ide o osvedčenie priebehu valných zhromaždení akciových alebo iných obchodných spoločností, spolkov alebo iných zasadaní právnických osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktorej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne zaznamená prijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa za jeho prítomnosti na zasadaní udialo a bolo prednesené, ak je to dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.

Vo forme notárskej zápisnice musí byť zaznamenaná zo zákona každá zápisnica o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, priebeh ustanovujúcej schôdze družstva, rozhodnutia členskej schôdze o zrušení družstva a niektoré zákonnom určené zápisnice z valných zhromaždení akciových spoločností. Notár však môže osvedčovať aj valné zhromaždenia iných obchodných spoločností ( s.r.o.; v.s.; k.s.) a právnických osôb ako občianskych združení, nadácií... 

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie