slide cinnost

Osvedčenie o VZ

Využitie služieb notára Vám ponúka komplexnú pomoc pri spisovaní návrhu až po podanie návrhu na zápis prijatých rozhodnutí do obchodného registra.

Ak ide o osvedčenie priebehu valných zhromaždení akciových alebo iných obchodných spoločností, spolkov alebo iných zasadaní právnických osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktorej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne zaznamená prijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa za jeho prítomnosti na zasadaní udialo a bolo prednesené, ak je to dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.

Vo forme notárskej zápisnice musí byť zaznamenaná zo zákona každá zápisnica o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, priebeh ustanovujúcej schôdze družstva, rozhodnutia členskej schôdze o zrušení družstva a niektoré zákonnom určené zápisnice z valných zhromaždení akciových spoločností. Notár však môže osvedčovať aj valné zhromaždenia iných obchodných spoločností ( s.r.o.; v.s.; k.s.) a právnických osôb ako občianskych združení, nadácií... 

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie