slide cinnost

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov, BardejovOsvedčovanie podpisov (Legalizácia)

Osvedčovaním podpisov notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný.

Každý podpis sa registruje v Notárskom centrálnom registri osvedčených podpisov, ktorý priradí ku každému podpisu na listine unikátne číslo legalizácie. Na základe tohto čísla a údajov v osvedčovacej doložke sa na webstránke www.notar.sk môže ktorákoľvek osoba presvedčiť, či skutočne došlo k overeniu podpisu. Týmto majú právnu istotu podpísaná osoba ako aj osoba, ktorej je listina predkladaná.

Preto je nevyhnutné, aby sa osoba, ktorej má podpis byť osvedčený osobne dostavila na notársky úrad a predložila svoj platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu... 224/2006 Z.z., 647/2007 Z.z., 171/1993 Z.z....). Ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie Policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, ISIC, preukaz zdravotnej poisťovne...

Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách so vzťahom k cudzine vykonáva výlučne notár. Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá je verejnou listinou.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie