slide cinnost

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov, BardejovOsvedčovanie podpisov (Legalizácia)

Osvedčovaním podpisov notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný.

Každý podpis sa registruje v Notárskom centrálnom registri osvedčených podpisov, ktorý priradí ku každému podpisu na listine unikátne číslo legalizácie. Na základe tohto čísla a údajov v osvedčovacej doložke sa na webstránke www.notar.sk môže ktorákoľvek osoba presvedčiť, či skutočne došlo k overeniu podpisu. Týmto majú právnu istotu podpísaná osoba ako aj osoba, ktorej je listina predkladaná.

Preto je nevyhnutné, aby sa osoba, ktorej má podpis byť osvedčený osobne dostavila na notársky úrad a predložila svoj platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu... 224/2006 Z.z., 647/2007 Z.z., 171/1993 Z.z....). Ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie Policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, ISIC, preukaz zdravotnej poisťovne...

Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách so vzťahom k cudzine vykonáva výlučne notár. Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá je verejnou listinou.

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie