slide cinnost

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín (Vidimácia) je úkon, pri ktorom notár osvedčuje správnosť odpisu listiny s originálom alebo s osvedčenou fotokópiou. Preto je nevyhnutné aby ste pri overovaní predložili aj originál listiny prípadne osvedčenú fotokópiu.

Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky. Takáto listina je použiteľná na právne úkony v bežnom styku so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, bankami a inými inštitúciami. Týmto úkonom si môžte originál listiny uschovať a ochrániť pred opotrebovaním, stratou, prípadne zničením a používať osvedčenú fotokópiu.

Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec. Osvedčenie listín so vzťahom k cudzine vykonáva iba notár. 

V prípade, ak sa fotokópiu listiny spísanej v slovenskom jazyku chystáte preložiť u tlmočníka je potrebné najprv takúto fotokópiu overiť u notára a až následne nechť preložiť spolu s osvedčovacou doložkou. V opačnom prípade prekladateľ prekladá len obyčajnú fotokópiu, ktorá nemá právnu silu.

Využite aj možnosť registra listín.

Užitočné rady

Praktická rada 2

Čo ak nemám žiaden platný doklad totožnosti a potrebujem osvedčiť podpis?

V tomto prípade máte možnosť totožnosť preukázať prostredníctvom dvoch svedkov totožnosti. Svedkovia musia byť fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, preukázať sa platným dokladom totožnosti a vyhlásiť pred notárom, že potvrdzujú totožnosť žiadateľa. Svedkovia nesmú byť tzv. blízkymi osobami – členovia rodiny žiadateľa, spolužijúce osoby.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie