slide cinnost

Osvedčenie o iných skutočnostiach

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia:

- o zasadaniach poľovníckych združení

- o zasadaniach pozemkových a urbárskych spoločenstiev


- o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo. Na požiadanie pripojí notár tiež osvedčenie o totožnosti osoby predkladajúcej listinu.

- o tom, že je niekto nažive. Osvedčenie o tom, že je niekto nažive, vydá notár len vtedy, ak zistí jej totožnosť alebo ak mu je taká osoba osobne známa.

- o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom. Notár formou notárskej zápisnice na základe predložených listín osvedčí splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom; v notárskej zápisnici notár uvedie, splnenie ktorých podmienok osvedčoval a akým spôsobom bolo ich splnenie preukázané a pripojí osvedčovaciu doložku o tom, že nezistil žiadne prekážky na postup účastníka podľa osobitných predpisov.

- o iných skutočnostiach napr. ako o protestácii zmeniek, o vyhláseniach urobených pred notárom a iných úkonoch, ktoré môžu maž za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie