slide cinnost

Osvedčenie o iných skutočnostiach

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia:

- o zasadaniach poľovníckych združení

- o zasadaniach pozemkových a urbárskych spoločenstiev


- o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo. Na požiadanie pripojí notár tiež osvedčenie o totožnosti osoby predkladajúcej listinu.

- o tom, že je niekto nažive. Osvedčenie o tom, že je niekto nažive, vydá notár len vtedy, ak zistí jej totožnosť alebo ak mu je taká osoba osobne známa.

- o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom. Notár formou notárskej zápisnice na základe predložených listín osvedčí splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom; v notárskej zápisnici notár uvedie, splnenie ktorých podmienok osvedčoval a akým spôsobom bolo ich splnenie preukázané a pripojí osvedčovaciu doložku o tom, že nezistil žiadne prekážky na postup účastníka podľa osobitných predpisov.

- o iných skutočnostiach napr. ako o protestácii zmeniek, o vyhláseniach urobených pred notárom a iných úkonoch, ktoré môžu maž za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie