slide cinnost

Osvedčenie všeobecne

OsvedčenieNa žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (legalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní, o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom a o iných skutočnostiach.

O osvedčení niektorých skutočností pripojí notár osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej. Osvedčovacia doložka (resp. text osvedčovacej doložky) je verejnou listinou, ktorá potvrdzuje určité skutočnosti. Môže byť vyhotovená vo forme výstupu z počítača ako tlačená doložka, vo forme pečiatky, ručne napísaná pre konkrétny prípad alebo aj kombináciou týchto foriem.

Osvedčovacia doložka osvedčuje resp. potvrdzuje, ak nie je preukázaný opak toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje.
O osvedčení iných skutočností spíše notár notársku zápisnicu. Z týchto notárskych zápisníc sa môžu vydávať osvedčené odpisy.

Užitočné rady

Praktická rada 2

Čo ak nemám žiaden platný doklad totožnosti a potrebujem osvedčiť podpis?

V tomto prípade máte možnosť totožnosť preukázať prostredníctvom dvoch svedkov totožnosti. Svedkovia musia byť fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, preukázať sa platným dokladom totožnosti a vyhlásiť pred notárom, že potvrdzujú totožnosť žiadateľa. Svedkovia nesmú byť tzv. blízkymi osobami – členovia rodiny žiadateľa, spolužijúce osoby.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie