slide cinnost

Osvedčenie všeobecne

OsvedčenieNa žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (legalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní, o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom a o iných skutočnostiach.

O osvedčení niektorých skutočností pripojí notár osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej. Osvedčovacia doložka (resp. text osvedčovacej doložky) je verejnou listinou, ktorá potvrdzuje určité skutočnosti. Môže byť vyhotovená vo forme výstupu z počítača ako tlačená doložka, vo forme pečiatky, ručne napísaná pre konkrétny prípad alebo aj kombináciou týchto foriem.

Osvedčovacia doložka osvedčuje resp. potvrdzuje, ak nie je preukázaný opak toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje.
O osvedčení iných skutočností spíše notár notársku zápisnicu. Z týchto notárskych zápisníc sa môžu vydávať osvedčené odpisy.

Užitočné rady

Praktická rada 4

Na čo by som nemal zabudnúť pri návšteve notára?

Najdôležitejšie pri návšteve notára je najskôr stručne opísať aký úkon požadujete, prípadne oznámiť spisovú značku Vašej veci pod ktorou je vybavovaná (napr. N 165/2011 alebo Dnot 54/1996), predložiť predvolanie.

Taktiež by ste nemali zabudnúť platný doklad svojej totožnosti (napr. občiansky preukaz), pretože pre väčšinu úkonov u notára je potrebné preukázať svoju totožnosť. Dokladom totožnosti sa však preukážte až po výzve notára alebo jeho zamestnanca.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie