slide cinnost

Osvedčenie všeobecne

OsvedčenieNa žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (legalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní, o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom a o iných skutočnostiach.

O osvedčení niektorých skutočností pripojí notár osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej. Osvedčovacia doložka (resp. text osvedčovacej doložky) je verejnou listinou, ktorá potvrdzuje určité skutočnosti. Môže byť vyhotovená vo forme výstupu z počítača ako tlačená doložka, vo forme pečiatky, ručne napísaná pre konkrétny prípad alebo aj kombináciou týchto foriem.

Osvedčovacia doložka osvedčuje resp. potvrdzuje, ak nie je preukázaný opak toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje.
O osvedčení iných skutočností spíše notár notársku zápisnicu. Z týchto notárskych zápisníc sa môžu vydávať osvedčené odpisy.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie