slide cinnost

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Ak sa rozhodnete využiť služby notára v oblasti vašej obchodnej spoločnosti, ktoré majú za následok vznik alebo zmenu, ktorú je potrebné zapísať do obchodného registra, notár na základe Vášho splnomocnenia je oprávnený vybaviť všetky potrebné náležitosti pre vykonanie tohto zápisu do obchodného registra za Vás. Tak ušetríte čas vybavovaním na súde.

Taktiež môžete požiadať u notára o výpis z ktoréhokoľvek obchodného registra.

Užitočné rady

Praktická rada 5

Ak notár nie je k dispozícii, môžu niektoré úkony vykonať aj jeho zamestnanci?

Áno, zamestnanci notára sú poverení na vykonávanie niektorých úkonov, ako napr. osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov, prípravné a čiastkové úkony, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie