slide cinnost

Predbežné šetrenie

Účelom predbežného šetrenia v dedičskom konaní je obstarať údaje pre zistenie okruhu dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov a či dedičia, ktorým bol poručiteľ zákonným zástupcom, potrebujú opatrovníka. V predbežnom šetrení sa ďalej zisťuje, či poručiteľ zanechal závet v registri závetov alebo v inej forme.

Na predbežné šetrenie je predvolaný spravidla usporiadateľ pohrebu, od ktorého sa zisťujú potrebné údaje. Ak však iný dedič alebo tretia osoba, ktorá preukáže právny záujem má odlišné poznatky, môže kedykoľvek do vydania konečného osvedčenia o dedičstve, tieto údaje doplniť. Notár ďalej zisťuje a overuje u príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy ďalšie potrebné údaje.

Ak notár zistí z údajov zistených v predbežnom šetrení, že poručiteľ:

a) nezanechal majetok, konanie zastaví;

b) zanechal majetok nepatrnej hodnoty, môže tento majetok vydať tomu, kto sa postaral o pohreb a konanie zastaví;

c) zanechal majetok, pokračuje v konaní s tými, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie