slide cinnost

Predbežné šetrenie

Účelom predbežného šetrenia v dedičskom konaní je obstarať údaje pre zistenie okruhu dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov a či dedičia, ktorým bol poručiteľ zákonným zástupcom, potrebujú opatrovníka. V predbežnom šetrení sa ďalej zisťuje, či poručiteľ zanechal závet v registri závetov alebo v inej forme.

Na predbežné šetrenie je predvolaný spravidla usporiadateľ pohrebu, od ktorého sa zisťujú potrebné údaje. Ak však iný dedič alebo tretia osoba, ktorá preukáže právny záujem má odlišné poznatky, môže kedykoľvek do vydania konečného osvedčenia o dedičstve, tieto údaje doplniť. Notár ďalej zisťuje a overuje u príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy ďalšie potrebné údaje.

Ak notár zistí z údajov zistených v predbežnom šetrení, že poručiteľ:

a) nezanechal majetok, konanie zastaví;

b) zanechal majetok nepatrnej hodnoty, môže tento majetok vydať tomu, kto sa postaral o pohreb a konanie zastaví;

c) zanechal majetok, pokračuje v konaní s tými, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi.

Užitočné rady

Praktická rada 1

Dostal som predvolanie na predbežné / dedičské konanie, musím sa pred notára dostaviť?

Áno. Ak je Vám doručené predvolanie ste povinný sa na konanie dostaviť, prípadne môžete splnomocniť inú osobu, aby Vás zastupovala na tomto konaní. Ak sa chce osobne konania zúčastniť a termín konania Vám nevyhovuje, musíte svoju neúčasť ospravedlniť včas a vážnymi okolnosťami.

V opačnom prípade, ak sa neustanovíte na konanie, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, môže mu notár uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania notár môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur. Poriadkové pokuty pripadajú štátu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie