slide cinnost

Obnova dedičského konania

Ak sa objaví po právoplatnosti vydania osvedčenia o dedičstve nejaký poručiteľov majetok (napr. účet v banke, pozemok, cenné papiere, poukážka na výplatu HORIZONT a.s.,...), prípadne aj dlh, notár na návrh vykoná o tomto majetku dedičské konanie. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dedičské konanie sa nevykoná.

Návrh na obnovu dedičského konania na základe Vašej žiadosti Vám spíše notár. Pri žiadosti o spísanie návrhu na obnovu dedičského konania je potrebné uviesť aspoň údaje zomrelého - poručiteľa (meno, priezvisko dátum narodenia, dátum smrti, posledné trvalé bydlisko), mená, priezviská a adresy pôvodných dedičov alebo predložiť pôvodné osvedčenie o dedičstve a taktiež uviesť o aký novoobjavený majetok ide (výpis z účtu, list vlastníctva, poukážka...). Vzhľadom na to, že každé konanie má osobitné vlastnosti notár môže požadovať aj ďalšie údaje podľa povahy novoobjaveného majetku resp. poručiteľa napr. mená rodičov a súrodencov poručiteľa, výpisy z účtov, listiny preukazujúce právo na novoobjavený majetok... Konkrétne prílohy, ktoré je potrebné priložiť k návrhu si po konzultácii od Vás vyžiada notár.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie