slide cinnost

Obnova dedičského konania

Ak sa objaví po právoplatnosti vydania osvedčenia o dedičstve nejaký poručiteľov majetok (napr. účet v banke, pozemok, cenné papiere, poukážka na výplatu HORIZONT a.s.,...), prípadne aj dlh, notár na návrh vykoná o tomto majetku dedičské konanie. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dedičské konanie sa nevykoná.

Návrh na obnovu dedičského konania na základe Vašej žiadosti Vám spíše notár. Pri žiadosti o spísanie návrhu na obnovu dedičského konania je potrebné uviesť aspoň údaje zomrelého - poručiteľa (meno, priezvisko dátum narodenia, dátum smrti, posledné trvalé bydlisko), mená, priezviská a adresy pôvodných dedičov alebo predložiť pôvodné osvedčenie o dedičstve a taktiež uviesť o aký novoobjavený majetok ide (výpis z účtu, list vlastníctva, poukážka...). Vzhľadom na to, že každé konanie má osobitné vlastnosti notár môže požadovať aj ďalšie údaje podľa povahy novoobjaveného majetku resp. poručiteľa napr. mená rodičov a súrodencov poručiteľa, výpisy z účtov, listiny preukazujúce právo na novoobjavený majetok... Konkrétne prílohy, ktoré je potrebné priložiť k návrhu si po konzultácii od Vás vyžiada notár.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie