slide cinnost

Dedičské konanie

Účelom dedičského konania je vysporiadať prechod všetkých majetkových práv a povinností (dedičstvo) z poručiteľa (zomrelého) na jeho dedičov. Prechod týchto práv a povinností medzi dedičov sa uskutočňuje na základe dedenia zo zákona, zo závetu alebo dohody o vyporiadaní dedičstva alebo ich kombináciou, podľa okolností vyplývajúcich z dedičského konania.

Notár v dedičskom konaní postupuje na základe poverenia príslušného súdu ako súdny komisár. Jeho úkony sa považujú za úkony súdu. Dedičské konanie je konaním, kde si dedičia nemôžu vybrať u ktorého notára bude prebiehať. Súd poveruje notára podľa daného kľúča a podľa neho je notár poverený prejednaním dedičstva.

Dedičské konanie sa u notára zväčša končí vydaním osvedčenia o dedičstve, s ktorým musia súhlasiť všetci účastníci alebo potvrdením dedičstva jedinému dedičovi, ak niet iných dedičov zo zákona alebo závetu. Ak dedičstvo nenadobude žiadny z dedičov dedičstvo pripadne štátu.

Ak dedič nezanechal žiadem majetok, dedičské konanie sa končí - zastavuje bez pojednávania a bez účasti dedičov, uznesením o zastavení konania z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok alebo zanechal majetok nepatrnej hodnoty, ktorý môže byť vydaný tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa. Na predbežné šetrenie sa však aj napriek tomu musí dostaviť notárom predvolaná osoba (zväčša usporiadateľ pohrebu napísaný na úmrtnom liste, prípadne iná osoba, ktorá pozná rodinné a majetkové pomery poručiteľa) za účelom spísania zápisnice o predbežnom šetrení.

Užitočné rady

Praktická rada 6

Čo ak mi kupujúci nezaplatí kúpnu cenu pri prevode bytu/nehnuteľnosti/obchodného podielu?

Pre predchádzanie takýmto rizikám odporúčame využiť notársku úschovu.

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie