slide cinnost

Dedičské konanie

Účelom dedičského konania je vysporiadať prechod všetkých majetkových práv a povinností (dedičstvo) z poručiteľa (zomrelého) na jeho dedičov. Prechod týchto práv a povinností medzi dedičov sa uskutočňuje na základe dedenia zo zákona, zo závetu alebo dohody o vyporiadaní dedičstva alebo ich kombináciou, podľa okolností vyplývajúcich z dedičského konania.

Notár v dedičskom konaní postupuje na základe poverenia príslušného súdu ako súdny komisár. Jeho úkony sa považujú za úkony súdu. Dedičské konanie je konaním, kde si dedičia nemôžu vybrať u ktorého notára bude prebiehať. Súd poveruje notára podľa daného kľúča a podľa neho je notár poverený prejednaním dedičstva.

Dedičské konanie sa u notára zväčša končí vydaním osvedčenia o dedičstve, s ktorým musia súhlasiť všetci účastníci alebo potvrdením dedičstva jedinému dedičovi, ak niet iných dedičov zo zákona alebo závetu. Ak dedičstvo nenadobude žiadny z dedičov dedičstvo pripadne štátu.

Ak dedič nezanechal žiadem majetok, dedičské konanie sa končí - zastavuje bez pojednávania a bez účasti dedičov, uznesením o zastavení konania z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok alebo zanechal majetok nepatrnej hodnoty, ktorý môže byť vydaný tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa. Na predbežné šetrenie sa však aj napriek tomu musí dostaviť notárom predvolaná osoba (zväčša usporiadateľ pohrebu napísaný na úmrtnom liste, prípadne iná osoba, ktorá pozná rodinné a majetkové pomery poručiteľa) za účelom spísania zápisnice o predbežnom šetrení.

Užitočné rady

Praktická rada 3

Čo potrebujem pre zaregistrovanie, ak chcem žiadať o 2% dane z príjmov?

O registráciu môže požiadať iba štatutárny zástupca žiadateľa (právnickej osoby - občianské združenie, nezisková organizácia...), ktorý je oprávnený samostatne konať v mene právnickej osoby, prípadne ak sú oprávnení konať za právnickú osobu dvaja alebo viacerí konatelia spoločne, je potrebné aby pri podaní žiadosti boli prítomní aj ostatní konatelia (dvaja/ viacerí). Prípadne nimi splnomocnená osoba, ktorá musí predložiť plnomocnestvo. Viac v registrácia právnickej osoby (2%).

zobraziť ďalšie

Užitočné linky

notárska komora
www.notar.sk

obchodný register
www.orsr.sk 

právne predpisy (len Explorer)
jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra
www.skgeodesy.sk 

Kataster nehnuteľností
www.katasterportal.sk  zobraziť ďalšie